Tin tức và Sự kiện

Bài báo công bố ở Tạp chí quốc tế của Giảng viên

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Giảng viên Khoa KTTC ngày được nâng lên cả về chất lượng và số lượng. Trong thời gian gần đây, Giảng viên của Khoa có nhiều bài báo được công bố ở Tạp chí quốc tế có chỉ số SCOPUS, ESCI; cụ  thể các tác giả có bài báo công bố như sau:

Tải tệp đính kèm | Đọc online

(1)  NGUYEN Thanh Cuong & NGUYEN Huu Manh (2019). “Modeling Stock Price Volatility: Empirical Evidence from the Ho Chi Minh City Stock Exchange in Vietnam”. The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)6(3), 19-26. (SCOPUS, ESCI).

(2)  NGUYEN Thanh Cuong, BUI Manh Cuong, & PHAM Đinh Tuan (2019). “Corporate Capital Structure Adjustments: Evidence from Vietnam Stock Exchange Market”. The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)6(3), 41-53. (SCOPUS, ESCI).

Thư mời viết bài báo cáo khoa học và tham dự hội thảo " NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0

Bài viết trước

Thư mời viết bài báo cáo khoa học và tham dự hội thảo " NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0
Đêm hội “GALA CHUNG KẾT HỘI THI VĂN NGHỆ TRI ÂN THẦY CÔ 20/11”

Bài viết tiếp theo

Đêm hội “GALA CHUNG KẾT HỘI THI VĂN NGHỆ TRI ÂN THẦY CÔ 20/11”

Related articles