Chuẩn đầu ra

I. Ngành Kế toán.

1. CHUẨN ĐẦU RA  (CTĐT ngành Kế toán áp dụng từ K63, theo QĐ 1199/QĐ- ĐHNT, 11/11/2021)

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kế toán, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân;

2. PLO2: Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo;

3. PLO3: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn;

4. PL04: Áp dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, thị trường và pháp luật chuyên ngành vào giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc kế toán, kiểm toán;

5. PLO5: Áp dụng được những kiến thức về kế toán, kiểm toán và thuế vào việc thực hiện công việc kế toán, kiểm toán tại các đơn vị;

6. PLO6. Tổ chức được công tác kế toán trong các đơn vị (lập chứng từ kế toán, ghi sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế,…);

7. PLO7. Thực hiện được việc kiểm toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán các khoản mục của báo cáo tài chính;

8. PLO8. Đánh giá được các vấn đề về tài chính của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu quản trị và hoạch định các chính sách tài chính tại các tổ chức kinh tế, đơn vị hành chính,  đơn vị sự nghiệp;

9. PLO9. Phản biện, giải thích được nội dung dựa trên cơ sở của thông tin kế toán cho việc ra quyết định;

10. PLO 10. Thể hiện được tác phong làm việc chuyên nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật, chuẩn mực nghề nghiệp;

11. PLO 11. Có các kỹ năng quản trị (xác định mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện công việc, động viên và giao việc) và lập kế hoạch kinh doanh.

 

2. CHUẨN ĐẦU RA (CTĐT ngành Kế toán ban hành theo QĐ 1177/QĐ-ĐHNT, ngày 30/12/2016)

Tốt nghiệp chương trình Đại học ngành Kế toán, sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau:

 1. Phẩm chất đạo đức, nhân văn và sức khỏe
 • Có tư cách đạo đức, trách nhiệm với xã hội, công việc.
 • Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp kế toán – kiểm toán.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
 • Tinh thần kỹ luật cao, độc lập, sáng tạo, và chuyên nghiệp trong công việc. Hợp tác với các đồng nghiệp và mọi người.
 • Tự cập nhật kiến thức, và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, kiểm toán.
 • Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc.
 1.  Kiến thức
 • Kiến thức lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước.
 • Kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội; Ứng dụng các phương pháp trong quá trình học để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 • Có kiến thức về giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.
 • Kiến thức cơ bản liên quan đến quản trị, tài chính và thuế.
 • Kiến thức về thị trường tài chính, quản trị tài chính doanh nghiệp.
 • Kiến thức về các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán – kiểm toán.
 • Am hiểu quy trình kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; có khả năng hoạch định các chính sách kế toán.
 • Có khả năng tổ chức, điều hành công tác kế toán thuộc các cấp độ khác nhau của các lĩnh vực hoạt động trong nền kinh tế.
 • Kiến thức tiếp cận trình độ quốc tế về kế toán.
 1. Kỹ năng
 • Kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu, xử lý được các trình huống kế toán – kiểm toán phát sinh trong thực tế.
 • Kỹ năng thiết kế hệ thống thông tin kế toán, đáp ứng được yêu cầu thông tin cho các đối tượng sử dụng khác nhau.
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, làm việc theo nhóm, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.
 • Kỹ năng thu nhận, xử lý và truyền đạt thông tin liên quan lĩnh vực công tác.
 • Có kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (theo chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) và ngoại ngữ (bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam) trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết công việc chuyên môn.

 

II. Ngành Tài chính - Ngân hàng.

1. CHUẨN ĐẦU RA  (CTĐT ngành Tài chính - Ngân hàng áp dụng từ K63, theo QĐ 1198/QĐ- ĐHNT, 11/11/2021)

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân;

2. PLO2: Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo;

3. PLO3: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn;

4. PLO4: Vận dụng được các kiến thức nền tảng về kinh tế, thị trường và pháp luật chuyên ngành vào giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính, thuế, ngân hàng và bảo hiểm;

5. PLO5: Vận dụng kiến thức chuyên sâu để phục vụ cho việc ra các quyết định trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng;

6. PLO6: Phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;

7. PLO7: Đánh giá được các vấn đề về tài chính và hoạch định các chính sách tài chính cho các tổ chức kinh tế, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp;

8. PLO8: Thể hiện được tác phong làm việc chuyên nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật;

9. PLO9: Tư duy phản biện, thể hiện trách nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động chuyên môn của ngành.

2. CHUẨN ĐẦU RA  (CTĐT ngành Tài chính - Ngân hàng áp dụng ở năm 2016)

 1. Phẩm chất đạo đức, nhân văn và sức khỏe
 • Có lập trường chính trị tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết và thực hiện các giá trị đạo đức. Có ý thức xây dựng, bảo vệ tổ quốc và lợi ích của tập thể, bảo vệ môi trường; chủ động, tự tin và dám chịu trách nhiệm trong công việc.
 • Có ý thức học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực và sức khỏe. Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với công việc được giao; tinh thần cầu tiến, hợp tác với các cá nhân khác trong công việc
 1. Kiến thức

Kiến thức đại cương

 • Có hiểu biết cơ bản về lý luận chính trị, quân sự; hình thành được thế giới quan và phương pháp luận khoa học để làm cơ sở cho việc tiếp cận, lĩnh hội các vấn đề chuyên môn và thực tiễn; có hiểu biết cơ bản về thể dục thể thao và phương pháp rèn luyện sức khỏe.
 • Hiểu và áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, toán và khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc ngành đào tạo

     Kiến thức cơ sở ngành

 • Có kiến thức cơ bản về kế toán, tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu các học phần thuộc chuyên ngành  tài chính, ngân hàng, kế toán.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành tài chính: quyết định đầu tư kinh doanh, quyết định tài trợ kinh doanh, quyết định phân phối lợi nhuận, quyết định quản trị rủi ro tài chính; quản trị tài sản ngắn hạn và đầu tư tài chính; lập và thẩm định dự án đầu tư.
 • Có kiến thức chuyên môn về các luật thuế, luật các tổ chức tín dụng.
 • Có kiến thức chuyên môn về các hoạt động của ngân hàng thương mại như thẩm định tín dụng, kế toán ngân hàng, thanh toán qua hệ thống ngân hàng trong nước và quốc tế, và kiến thức chung về quản trị ngân hàng thương mại.
 • Có kiến thức chuyên môn về thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp.
 1. Kỹ năng  
 • Có kỹ năng tư duy, sáng tạo; kỹ năng giao tiếp, lập luận, thuyết trình, phản biện và làm việc nhóm; kỹ năng rèn luyện sức khỏe.
 • Có kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (theo chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) và ngoại ngữ bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết công việc chuyên môn.
 • Ứng dụng thành thạo các phần mềm phân tích tài chính, lập và thẩm định dự án đầu tư, phần mềm đầu tư, phần mềm quản trị tài sản trong doanh nghiệp, phần mềm dự báo các báo cáo tài chính.
 • Cập nhật, xử lý, phân tích, đánh giá số liệu và tham mưu về lĩnh vực kinh tế như: kế toán, kiểm toán, tài chính và ngân hàng cho lãnh đạo tại doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.
 • Kiểm soát rủi ro tài chính trong doanh nghiệp, trong đầu tư tài chính và quản trị rủi ro tại Ngân hàng thương mại.

3. CHUẨN ĐẦU RA  (CTĐT ngành Công nghệ Tài chính  ở năm 2022)

Sau khi học xong chương trình đào tạo Công nghệ Tài chính, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân;

2. PLO2: Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo;

3. PLO3: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn;

4. PLO4: Vận dụng được các kiến thức nền tảng về dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, phân tích, khai thác dữ liệu, lập trình và sử dụng phần mềm ứng dụng vào quản lý, kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng;

5. PLO5: Vận dụng kiến thức chuyên sâu về kinh tế, kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán để hoạch định và phân tích đánh giá lợi nhuận, rủi ro, hiệu quả đầu tư;

6. PLO6: Vận dụng kiến thức chuyên sâu về công nghệ tài chính, phân tích dữ liệu lớn vào quản lý và phát triển dịch vụ tài chính, ngân hàng;

7. PLO7: Thể hiện được tính chuyên nghiệp, thái độ tích cực, tinh thần khởi nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật trong bối cảnh toàn cầu và thay đổi công nghệ;

8. PLO8: Tư duy phản biện, thể hiện trách nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong môi trường hội nhập và phát triển công nghệ.