Mục tiêu đào tạo

     Mục tiêu đào tạo các ngành của Khoa Kế toán - Tài chính nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học trong các lĩnh vực Kế toán, kiểm toán và tài chính - ngân hàng; nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội: Cụ thể:

I. Ngành Kế toán

 • Mục tiêu của chương trình đào tạo - Kế toán (ban hành theo QĐ 1199/QĐ- ĐHNT, 11/11/2021)

1. PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này;

2. PEO2: Có khả năng lập chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính và hồ sơ thuế cho mục đích báo cáo và cung cấp thông tin nội bộ và bên ngoài;

3. PEO3: Có khả năng phân tích các vấn đề kế toán và giao tiếp hiệu quả;

4. PEO4: Có khả năng đánh giá thông tin tài chính và phi tài chính cho mục đích ra quyết định;

5. PEO5: Có tác phong chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ kế toán, thuế và tài chính;

6. PEO6: Có khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh.

 

 • Mục tiêu của chương trình đào tạo - Kế toán (CTĐT ban hành theo QĐ 1177/QĐ-ĐHNT, ngày 30/12/2016)

1. Mục tiêu chung:

     Đào tạo cử nhân kế toán có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; có khả năng hoạch định chính sách kế toán, thích ứng và biết kinh doanh có hiệu quả trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, thực hiện và quản lý hoạt động tài chính, kế toán ở tầm vi mô và vĩ mô.

2. Mục tiêu cụ thể:

Các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành kế toán hướng việc đào tạo cho các cử nhân kế toán theo các mục tiêu cụ thể sau:

- Có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

- Về kiến thức: Trang bị cho cử nhân kế toán tương lai những kiến thức vững chắc về khoa học cơ bản, khoa học tính toán. Có kiến thức cơ sở ngành hiện đại và có kiến thức chuyên môn sâu về kế toán các phần hành, và kế toán tổng hợp để thực hiện và quản lý hoạt động tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp, đơn vị kế toán nhà nước và ngân hàng; kiến thức cơ bản về kiểm toán, kiểm soát nội bộ và kiến thức về tài chính doanh nghiệp.

- Về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên của ngành có kỹ năng thực hành tốt, năng lực thực hiện và tổ chức các phần hành kế toán vững vàng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin kế toán cho các đối tượng sử dụng.

II. Ngành Tài chính - Ngân hàng.

 • Mục tiêu của chương trình đào tạo - TC-NH (ban hành theo QĐ 1199/QĐ- ĐHNT, 11/11/2021)

1. PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này; 

2. PEO2: Có kỹ năng phân tích và đánh giá các vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình hoạt động tài chính - ngân hàng;

3. PEO3: Có kỹ năng nghề nghiệp để hội nhập và tham gia các hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;

4. PEO4: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu liên quan đến tài chính - ngân hàng để phân tích tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các định chế tài chính;

5. PEO5: Thích ứng với sự thay đổi và phát triển không ngừng của môi trường kinh tế nói chung và lĩnh vực tài chính - ngân hàng nói riêng.

 • Mục tiêu của chương trình đào tạo - TC-NH (ban hành năm 2016)

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo đại học Tài chính Ngân hàng cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, có đạo đức, tri thức, tư duy độc lập, năng lực phê phán và trách nhiệm cá nhân, sức khỏe, thẩm mỹ, khả năng đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng  trình độ đại học, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Mục tiêu cụ thể

 Sinh viên tốt nghiệp đại học Tài chính Ngân hàng có  các phẩm chất, kiến thức và kỹ năng sau

 

 1. Về kiến thức: sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản nền tảng và hiện đại  về quản trị  tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, hoạt động của ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, quản lý rủi ro tài chính và  quản lý danh mục đầu tư.
 2. Về kỹ năng: sinh viên ra trường có kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc theo nhóm và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
 3. Về thái độ: sinh viên được rèn luyện thành những công dân có đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có hiểu biết về văn hóa - xã hội, kinh tế và pháp luật; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ.
 • Mục tiêu của chương trình đào tạo - CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH) (ban hành năm 2022
 • 1. PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này;

  2. PEO2: Có kiến thức nền tảng cơ bản về khoa học dữ liệu và máy tính, kinh tế, kinh doanh; kiến thức nền tảng và chuyên sâu về tài chính - ngân hàng;  

  3. PEO3: Có kỹ năng nghề nghiệp để hội nhập và tham gia các hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số và thay đổi công nghệ;

  4. PEO4: Có đủ năng lực vận dụng kiến thức công nghệ tài chính, phân tích dữ liệu vào phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính, quản lý, vận hành hoạt động kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng;

  5. PEO5: Có khả năng tự học, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để thích ứng với sự thay đổi và phát triển không ngừng của môi trường kinh tế - xã hội, thể hiện tinh thần khởi nghiệp.