Văn bản quản lý

I. Các Quy định về đánh giá học phần

1. Quy định về đánh giá học phần ban hành theo Quyết định số 474/QĐ-ĐHNT, Ngày 21/6/2016

2. Quy định về đánh giá học phần bàn hành theo Quyết định số 631/QĐ-ĐHNT, Ngày 23/5/2018

3. Quy định về đánh giá học phần bàn hành theo Quyết định số 981/QĐ-ĐHNT, Ngày 21/9/2021 (Đang áp dụng)

4. Hướng dẫn tổ chức thi trực tuyến theo TB 449/TB-ĐNHT, Ngày 01/7/2021

II. Các quy định về Quy chế đào tạo.

1. Quy chế đào tạo trình độ đại học trường ĐHNT bàn hành theo Quyết định số 753/QĐ-ĐHNT, ngày 13 tháng 8 năm 2021;

2.  Quy định đào tạo Đại học và cao đẳng của Trường ĐHNT ban hành theo Quyết định 623/QĐ-ĐHNT, ngày 05 tháng 9 năm 2017.

III. Công tác SV và CVHT

1. Quy định công tác Cố vấn học tập Trường Đại học Nha Trang theo QĐ 1159/QĐ-ĐHNT, ngày 05 tháng 9 năm 2022

2. Quy chế Công tác sinh viên ban hành theo QĐ 1022/QĐ-ĐHNT, ngày 02 tháng 11 năm 2015