Hợp tác đối ngoại - Khoa Kế toán tài chính

Hợp tác đối ngoại là một trong những định hướng lớn của Khoa KTTC. Trong những năm qua, chính nhờ phát triển của hợp tác đối ngoại đã góp phần tích cực vào việc mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho Khoa nâng cao vị thế và uy tín của mình trong mối quan hệ với xã hội. Vì thế, Khoa đã xác định những mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của các nhóm hợp tác đối ngoại như sau:

1. Mục tiêu

- Củng cố và nâng cao uy tín và vị thế của Khoa trong mối quan hệ với xã hội;

- Nâng cao năng lực hợp tác trong nước của Khoa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực.

2. Chức năng

- Tham mưu cho Trưởng khoa xây dựng và triển khai chiến lược phát triển hợp tác trong nước;

- Làm cầu nối giữa các đối tác trong nước với Khoa, hỗ trợ các tổ chức đoàn thể trong Khoa triển khai các họat động hợp tác trong nước và quốc tế;

- Quảng bá hình ảnh của Khoa để thu hút sinh viên.

3. Nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế nhằm tranh thủ chất xám, thông tin và sự giúp đỡ về tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho Khoa;

- Tạo điều kiện để giảng viên tham gia trao đổi về nội dung, chương trình, giáo trình, kinh nghiệm quản lý với các đối tác trong và ngoài nước;

- Khai thác có hiệu quả các quan hệ trong nước và nước ngoài đã được hình thành nhằm phục vụ sự nghiệp đào tạo và hổ trợ sinh trong thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp và nghiên cứu Khoa học;

- Tăng cường quan hệ hợp tác nhằm tiếp thu, chia sẻ kiến thức khoa học, nâng cao trình độ NCKH cho sinh viên, giảng viên, ứng dụng kết quả NCKH, tiến bộ KHKT vào công tác nghiên cứu, quản lý và giảng dạy trong toàn Khoa;  

- Xây dựng chương trình quảng bá Khoa, đặc biệt ngành Tài chính – ngân hàng.

- Quản lý thông tin, dữ liệu về các họat động hợp tác trong và ngoài nước;