Các định hướng nghiên cứu Khoa học

1.1. Quản lý Thuế và Ngân sách nhà nước

+ Quản lý thuế;

+ Chính sách thâm hụt ngân sách;

+ Xây dựng giải pháp chống thất thu thuế;

+ Quản lý thu chi ngân sách nhà nước.

1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp và tài chính quốc tế

+ Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho doanh nghiệp;

+ Xây dựng chính sách cổ tức;

+ Ứng dụng đòn bẩy kinh doanh trong doanh nghiệp;

+ Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp;

+ Hợp nhất và mua bán doanh nghiệp.

1.3. Báo cáo tài chính

+ Tìm hiểu mức độ thao túng báo cáo tài chính và gian lận báo cáo tài chính;

+ Đánh giá mức độ điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết;

+ Phân tích báo cáo tài chính.

1.4. Tài chính hành vi và Tài chính vi mô

+ Nhận định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

+ Xây dựng cách thức hiệu quả để cung cấp ngày càng nhiều hơn các sản phẩm tài chính vi mô cho nhóm khách hàng có thu nhập thấp.

1.5. Quản trị ngân hàng thương mại

+ Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại;

+ Phát triển tín dụng ngân hàng.