Các công trình NCKH

DANH MỤC ĐỀ TÀI

 1. Nguyễn Văn Hương (2017), " Ảnh hưởng của đặc điểm công ty đến sai lệch báo cáo tài chính giữa trước và sau khi được kiểm toán của các công ty niêm yết ở Việt Nam" Báo cáo tổng kết đề tài cấp trường TR 2016 - 13 - 10.

 2. Hà Duy Linh (chủ nhiệm), Nguyễn Thành Cường (2011)Ứng dụng mô hình định giá tài sản (CAPM) vào việc ước lượng chi phí sử dụng vốn cho các công ty thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

 3. Thái Ninh (2007), “Đánh giá hiệu quả kinh tế trong đánh bắt hải sản nghề mành trủ, lưới kéo tại một số xã nghề cá huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa”, Báo cáo tổng kết đề tài cấp trường TR2007 – 13 – 13.

 4. Phan Thị Dung (2006), “Đánh giá hiệu quả kinh tế các tàu câu ở tỉnh Phú Yên”, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ B2006-13-05, Nha Trang.

 5. Phan Thị Dung (2004)Phương hướng và giải pháp phát triển công nghiệp mía đường tỉnh Khánh Hòa đến năm 2010”, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ B2002-33-21, Nha Trang.

 6. Trần Đình Chất (chủ nhiệm) Võ Thị Thùy Trang (2001),Định hướng chiến lược sản phẩm Thuỷ sản xuất khẩu của các Doanh nghiệp chế biến Thuỷ sản Tỉnh Khánh Hòa