Thông báo

Danh sách Phân GV hướng dẫn SV K60 thực hiện Chuyên đề Tốt nghiệp

  • 10/05/2022

SV K60 thực hiện chuyên đề tốt nghiệp xem Danh sách GV hướng dẫn và tài liệu liên quan đến việc thực hiện công tác tốt nghiệp ở bên dưới:

1. Danh sách GV hướng dẫn SV K60 thực hiện Chuyên đề Tốt nghiệp (TẠI ĐÂY)

2. Thông tin liên lạc GV hướng dẫn (số điện thoại, email) - TẠI ĐÂY

3. Đề cương chuyên đề tốt nghiệp - TẠI ĐÂY

4. QĐ 1286/QĐ -ĐHNT, hướng dẫn thực hiện côNG tác tốt nghiệp - TẠI ĐÂY