Thông báo

Thư mời viết bài báo cáo Khoa học và tham dự Hội thảo

Thư mời viết bài báo cáo Khoa học và tham dự Hội thảo 

"TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY"

 

  Hội thảo sẽ tổ chức vào lúc 8 giờ 00 sáng thứ 6, ngày 25/6/2021 tại Trường Đại học Nha Trang