Thông báo

Triển khai Khóa luận Tốt nghiệp cho SV K61 - Ngành Kế toán

  • 21/02/2023

1. Danh sách phân CBHD SV K61 - Ngành Kế toán thực hiện Khóa luận TN-  TẠI ĐÂY

2. QĐ 1286/QĐ-ĐHNT, hướng dẫn công tác tốt nghiệp (có hướng dẫn về nội dung và hình thức của Khóa luân/Chuyên đề TN) - TẠI ĐÂY 

3. Thông tin về điện thoại, email của CBHD - TẠI ĐÂY