Thông báo BM Kế toán

Nơi bạn cần

CÁC LỚP NGẮN HẠN 
(Thường xuyên chiêu sinh và đào tạo theo yêu cầu - tạo kỹ năng chuyên sâu về nghề nghiệp Kế toán)
1. Khai báo thuế.
2. Kế toán trưởng.
3. Kế toán thực hành.
4. Kế toán cho nhà lãnh đạo.

Bộ môn Kế toán

  • Bộ môn Kế toán
  • Anh NGVN
  • Bộ môn Kế toán
  • Bộ môn Kế toán
  • Anh BM2
  • Anh KN
Phụ trách BM: TS.GVC Nguyễn Văn Hương

Thông tin văn bản pháp luật

Thông tư 71/2020/TT-BTC - Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nưó'c 03 năm 2021-2023


Nghị định 22/2020/NĐ--CP - Nghị định về phí môn bài


Nghị định 165/2019/NĐ-CP - Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính


Nghị định 05/2019/NĐ-CP - Nghị định về Kiểm toán nội bộ


Nghị định số: 119/2018/NĐ-CP -  Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ