Chi bộ Khoa KTTC

CHI BỘ KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
 

I. Ban chấp hành Chi Bộ Khoa KTTC - nhiệm kỳ 2020 - 2022:
     
    Theo Quyết định 423/QĐ-ĐU ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường Vụ Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang, quyết định chuẩn y Ban chấp hành Chi bộ Khoa Kế toán - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022, gồm các đồng chí có tên sau:
 
1. Đồng chí Nguyễn Thành Cường             Bí Thư Chi bộ
 
2. Đồng chí Hoàng Văn Tuấn                      Phó Bí thư Chi Bộ
 
3. Đồng chí Mai Diễm Lan Hương              Chi ủy viên
 
 
II. Phát triển Đảng viên:
 
       Thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua chi bộ đã chỉ đạo tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú,  thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng, đã trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào và trong công tác. Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Chi bộ Khoa Kế Toán Tài Chính đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng  Nguyễn Thị Linh.

      Buổi Lễ được tổ chức trang trọng với sự có mặt của tất cả các đảng viên trong Chi bộ. Tại buổi Lễ, đồng chí bí thư Chi bộ đã trao quyết định kết nạp đảng cũng như giao nhiệm vụ cho đảng viên mới.

 
 
 
III. Phân công nhiệm vụ Đảng viên giai đoạn 2020 - 2022
 
 

  - Chương trình hành động theo NQ ĐH Chi bộ Khoa KTTC nhiệm kỳ 2015 - 2017

  - Phân công nhiệm vụ Đảng viên giai đoạn 2015 - 2017    

  Phân công nhiệm vụ Chi ủy nhiệm kỳ 2012 - 2015

  Phân Công nhiệm vụ Đảng viên giai đoạn 2012 - 2015


 IV . Danh sách đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ