Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán Tài chính

Article

Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý tại Khoa Kế toán – Tài chính

 CẤP BỘ MÔN: Bao gồm 3 bộ môn

Bộ môn Tài chính – Ngân hàng:

     + Quyền Trưởng Bộ môn – ThS Nguyễn Văn Bảy

              + Nhiệm vụ Bộ môn:

Đào tạo sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng ở các cấp độ Đại học, có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản và nâng cao về các lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp và quản trị ngân hàng thương mại.

Để đạt được mục tiêu trên, chuyên ngành trang bị cho sinh viên các kiến thức về quản lý tài chính doanh nghiệp, tài chính công ty đa quốc gia, đầu tư và quản trị rủi ro trong đầu tư tài chính, ngân hàng thương mại, quản trị ngân hàng thương mại... trong mối quan hệ với việc vận dụng những kỹ năng trên vào thực tiển ở Việt Nam. Thêm vào đó, sinh viên còn được trang bị các lý thuyết và thực tiển về hoạt động của hệ thống thị trường tài chính, kiến thức kiểm toán cơ bản, kế toán tài chính...

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các đơn vị sản xuất kinh doanh, các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty...

 

Bộ môn Kế toán

+ Phụ trách Bộ môn – TS  Nguyễn Văn Hương

+ Nhiệm vụ Bộ môn:

Đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán ở các cấp độ Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về Kế toán và có khả năng tổ chức công tác kế toán tại các Doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp,... 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các ngân hàng, công ty tài chính, các trường hay các cơ sở đào tạo kế toán và các cơ quan nhà nước khác.

 

Bộ môn Kiểm toán

+ Quyền Trưởng Bộ môn – TS  Nguyễn Tuấn

+ Nhiệm vụ Bộ môn:

Bộ môn có nhiệm vụ tham gia trực tiếp đào tạo cử nhân ngành Kế toán có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Hệ thống thông tin kế toán, Kiểm toán; có khả năng tổ chức công tác Kế toán tại các Doanh nghiệp, Ngân hàng, Cơ quan thuế, Cơ quan nhà nước; tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các Cơ sở đào tạo về kế toán, tài chính. 

Giảng dạy các môn học bổ trợ cho các ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh du lịch, Tài chính doanh nghiệp. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy.