Giới thiệu về Công đoàn Khoa

Công đoàn khoa Kế toán - tài chính thành lập cùng với sự thành lập của khoa Kế toán - tài chính, trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Nha Trang. Công đoàn Kế toán - tài chính có các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

          - Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

          - Đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức trong Khoa

          - Phối hợp với Khoa và Đoàn thanh niên vận động đoàn viên CBVC thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của CBVC

          - Tổ chức, giáo dục, vận động đoàn viên, CBVC, nhân viên lao động phát huy vai trò làm chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân góp phần xây dựng và phát triển nhà Trường

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Email

1

Thái Ninh

Chủ tịch

Bộ môn TC-NH

thaininh1959@gmail.com

2

Chu Lê Dung

Phó chủ tịch

Bộ môn TC-NH

chldung@yahoo.com

3

Nguyễn Tuấn

Ủy viên

Bộ môn Kiểm toán

nguyentuandhts@yahoo.com